थाई केलवी Thaai Kelavi Lyrics in Hindi | Dhanush

(थाई केलवी) Thaai Kelavi Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Thaai Kelavi” sung by Dhanush from album – Thiruchitrabalam on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Thaai Kelavi song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title थाई केलवी | Thaai Kelavi
Singer Dhanush
Lyrics Dhanush
Music Anirudh Ravichander
Music Label
Stars Dhanush
Album/Movie Thiruchitrabalam

 

Hindi & English ‘Thaai Kelavi Lyrics‘ from the album – Thiruchitrabalam that has been sung by Dhanush are down below. The song lyrics have been written by Dhanush and the music is the composition of Dhanush.

(थाई केलवी ) Thaai Kelavi Lyrics

 

एन मुक्क थुथु
कप्प केलङए
अप्पदी पादु माप्पल
अक्क पेथ अछु मुरुक्कए

अवा अन्बुला थायि
अहा अहा
बुथिला केलवि
हान्
मोथथुला अवद्धन्
यारु
ठै केलवि
ये कोचितु पोरिया

एन मुक्क थुत्तु कप्प केलङए
एन अक्क पेथ अछु मुरुक्कए
ये अथु वित्त मोथ किरुक्कए
ये अथनैयुम कोन्जम निरुथएन्

एन निर्मा व्ह्य थिस कुरुम
मेल्ल नदम्म
णान धान उन मामा

एन मुनिमा कोन्जम पनिम
रोउते-उ थनिम
अय्यो येन द्रमा ?…

ये वायादी मीन्बोद्य्
वादी पप्पोम वेलयादि

ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि

ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी

पाथ
इवधान पम्बरकत्त
सिप्पिकुउल मुत्त
ये आथा उन्नपोला वरुम्मा ?

ठनिय
णदक्कुम सन्धना थएरु
पथिक्कुम ऊरु
ठोनय नानुम कूद वरवा…

अदियए पप्पालि
मनक्कुम थक्कालि
मदियिल सान्जाक्का ऐइ जोल्ल्य्…

अज्हगा हल्फ सरी
पुधुसा लोवे स्तोर्य्
आदिछु पाथाक्क नान गालि…

ये सिरुचालुम ये मोरचालुम्
ये सिरुचालुम ये मोरचालुम्
णी एन उसुरु थाइ केलवि…

ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि

एन मुक्क थुत्तु कप्प केलङए
एन अक्क पेथ अछु मुरुक्कए
ये अथु वित्त मोथ किरुक्कए
ये अथनैयुम नीधान एनक्कए

एन निर्मा व्ह्य थिस कुरुम
मेल्ल नदम्म
णान धान उन मामा

एन मुनिमा कोन्जम पनिम
रोउते उ थनिम
अय्यो एन द्रमा ?…

ये वायादी मीन्बोद्य्
वादी पप्पोम वेलयादि

ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि
ठाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवी थाइ केलवि… ।

Thaai Kelavi Song Video

2 thoughts on “थाई केलवी Thaai Kelavi Lyrics in Hindi | Dhanush”

Leave a Comment