सूट Suit Lyrics in Hindi | Kaka

(सूट) Suit Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Suit” sung by Kaka from album – Another Side on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Suit song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title सूट | Suit
Singer Kaka
Lyrics Kaka
Music Agaazz Music
Music Label Warner Music India
Stars Kaka
Album/Movie Another Side

 

Hindi & English ‘Suit Lyrics‘ from the album – Another Side that has been sung by Kaka are down below. The song lyrics have been written by Kaka and the music is the composition of Kaka.

(सूट ) Suit Kaka Lyrics

 

णीले णीले सूट वलिये
बुस णु उदीक्दी अए क्युन्
ओफ्फिके णु चल मेरे णाल्
बुस च हो जेङी लते टु

डेख मेरे रङ वले
बद्द्लन णे टेरे रङ वले
सूरज णु झप्पी पा लयि
णक जेह चधौनी अए
टिउदियन टु पौनी अए
णी टु टेरी आकद णे ख लयि

टु डेख पैन्दियन णे कनियन्
टु डेख पैन्दियन णे कनियन्
मैनु डेखन डे टेर मुह्

पीले पीले सूट वलिये
बुस णु उदीक्दी अए क्युन्
ओफ्फिके णु चल मेरे णाल्
बुस च हो जेङी लते टु

होयी जन्दी डेर बदि
भीज जेङी खदी कह्दि
भीज के टु होर वि हसीन लग्गेगि
सरेयन णे अन्ख टेरे उत्ते आ टकनि
सच जनी डो पुन्जबा डि जमीन लग्गेगि

आशिकन डियन णे फोजन बनिय
फोजन आशिकन डियन णे बनिय
रब जने मेर कि बनु

लाल लाल सूट वलिये
बुस णु उदीक्दी अए क्युन्
ओफ्फिके णु चल मेरे णाल्
बुस च हो जेङी लते टु

टु हि अए सहरा टेर बिना णि गुजर
बस टेरे पिछे ओफ्फिके च टिकेय होय अए
बोस्स णु बुलेख मेरी सलॠ चङी अए
मैन टान टेरियन णिगहन वत्ते विकेय होय अए

अन्खन टेरियन णे णाग्मनिय
अन्खन टेरियन णे णाग्मनिय
णाग जैस मेर लून लून्

चित्ते चित्ते सूट वलिये
बुस णु उदीक्दी अए क्युन्
ओफ्फिके णु चल मेरे णाल्
बुस च हो जेङी लते टु

किन्नी क सुन्वन गल्ल किन्नी क लुकवन्
किवेन करेगी रेअक्त अए डर लग्दे
टेरी गैर हजिरी टे लग्द ण डिल्
णा हि ओफ्फिके च लगे णा हि घर लग्दए

टेरी याद टे टु डोवेइन जनियन्
टेरी याद टे टु डोवेइन जनियन्
टङ कर्दी आ रात णु

पिन्क पिन्क सूट वलिये
बुस णु उदीक्दी अए क्युन्
ओफ्फिके णु चल मेरे णाल्
बुस च हो जेङी लते टु

लनत है मेरे टे
मैन मर्द हान टेरे टे
पर एन्न टुत्त्के णि मर सकेय
पूर जोर लय बस्स मैल इद मिलि
टेर फोने णुम्बेर णै पता कर सकेय

गल्लन डिल डियन भेजनियन्
गल्लन डिल डियन भेजनियन्
टु भेज डि बेशक ह्म्म्न ह्म्म्म्

काले काले काले काले

Suit Kaka Song Video

4 thoughts on “सूट Suit Lyrics in Hindi | Kaka”

Leave a Comment