सूरमा Soorma 2 Lyrics in Hindi | Jazzy B

(सूरमा) Soorma 2 Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Soorma 2” sung by Jazzy B from album – Soorma 2 on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Soorma 2 song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title सूरमा | Soorma 2
Singer Jazzy B
Lyrics Jandu Littranwala
Music Aman Hayer & Dr. Zeus
Music Label Jazzy B Records
Stars Jazzy B
Album/Movie Soorma 2

 

Hindi & English ‘Soorma 2 Lyrics‘ from the album – Soorma 2 that has been sung by Jazzy B are down below. The song lyrics have been written by Jazzy B and the music is the composition of Jazzy B.

(सूरमा ) Soorma 2 Lyrics

 

हो ल लैये जे यारि
तान णिभौने आ भतेरि
हुम्मेर च मेह्फिल्
सजौने आ भतेरि

हो ल लैये जे यारि
तान णिभौने आ भतेरि
हुम्मेर च मेह्फिल्
सजौने आ भतेरि

यारन मित्रन डे णाल्
लूतिये बहारन्
जान्द अए सानु
सार षेहर ते ग्रम्

हो काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

सूर्मे ड णाम्
सूर्मे ड णाम्
केह्द जम्म पेय सूर्म

हो कल्ल कल्ल
मापेयन ड पुत्त बल्लिये
णी ४० किल्ले आ
जमीन कल्ले जत्त डि

मेरे णाम डि णुम्बेर प्लते
मेरी गद्दी पिछे
सद्कन ते फिरे ढूद पत्त्’दि
हर मुतियार फिरे डिल च सोच डि

हर मुतियार फिरे डिल च सोच डि
किद्दन करान चन्द्रे णु
जुल्फन डि छन्

हो काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

सूर्मे ड णाम्
सूर्मे ड णाम्
केह्द जम्म पेय सूर्म

हो खिन्च के रख लित्त्रन वलेय

करोबार चङ
खुल्ली डुल्ली आ कमयि
मन्झा पन्झ सत्त्
घर च लबेरियन्

क्लस्स बन्देयन णाल उक अ्एरिका तक्
फोने उत्ते गल्लन होन मेरियान्
हर मेहक्मे डे विच औनी जानी सद्दि

हर मेहक्मे डे विच औनी जानी सद्दि
पहुन्च जैये झत्त्
अस्सी पहुन्च बह्ली ठान्

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

सूर्मे ड णाम्
सूर्मे ड णाम्
केह्द जम्म पेय सूर्म

एक णश तेरे रूप ड
णी मेरी अन्ख च्
मेरी अन्ख च झलकदा रेह्न्द
णी डूज णश डोल्लर्’अन ड
डिन्द सोन ण

डिन्द सोन ण ढोले डिये लाइये
आखे तार मैन ठद्दियन ड बल्लिये
बल्लिये बोत्त्ले फदा डे खोल के
णी उद्द चलिये

बोत्त्ले फदा डे खोल के
णी उद्द चलिये
उद्द चलिये णि उद्द चलिये

तोउर सोउर बदी सद्दि
ठान ते णवबन वलि
पिन्द लम्बे उन्चियन उदरियन्

जन्दु लित्त्रन तान्
सद्द यार है पुरान
ओह्दे णाल कैम रेह्न सर्दरियन्

णित्त्री षराब णालोन्
वध डिल साफ ओह्द

णित्त्री षराब णालोन्
वध डिल साफ ओह्द
प्यर वले डिल विच्
प्यर ड जन

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

काली काली पग्ग ते
डुनली वला गब्ब्रु
किसे तोन वि पुछ लि
तु सूर्मे ड णाम्

सूर्मे ड णाम्
सूर्मे ड णाम्
केह्द जम्म पेय सूर्मा

Soorma 2 Song Video

2 thoughts on “सूरमा Soorma 2 Lyrics in Hindi | Jazzy B”

Leave a Comment