पूनकलु लोअदिङ Poonakaalu Loading Lyrics in Hindi | Ram Miryala & Roll Rida

(पूनकलु लोअदिङ) Poonakaalu Loading Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Poonakaalu Loading” sung by Ram Miryala & Roll Rida from album – Waltair Veerayya on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Poonakaalu Loading song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title पूनकलु लोअदिङ | Poonakaalu Loading
Singer Ram Miryala & Roll Rida
Lyrics Roll Rida
Music DSP
Music Label Sony Music Entertainment
Stars CHIRANJEEVI & RAVI TEJA
Album/Movie Waltair Veerayya

 

Hindi & English ‘Poonakaalu Loading Lyrics‘ from the album – Waltair Veerayya that has been sung by Ram Miryala & Roll Rida are down below. The song lyrics have been written by Ram Miryala & Roll Rida and the music is the composition of Ram Miryala & Roll Rida.

(पूनकलु लोअदिङ ) Poonakaalu Loading Lyrics

यो! ठिस इस णोत म्य सोङ्
ठिस इस मेगमा सोङ्!

अरेरी अलाइ बलाइ मलाइ पुलाइ
डिल्लु मोथम खोलो
अरेरी ममा चिछ चेसे रक्च
एन्जोय्मेन्त योलो

मना बोस्स इत्त वचदन्ते
येसुकुन्तु स्तेप्’उ
अरेरी कचिथम्ग येगिरिपोद्दि
इन्तिपैन कप्पु

ये ल्यृक गिरिक पक्कना पेत्
बेअत गीत लपेत लपेत्

डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकलु लोअदिङ्
डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकलु लोअदिङ्

हेरी चतक पतक लतक बतक्
मस्थुकुन्धी जोने’उ
हेरी गिरा गिरा लेपिकोत्तु
मोगिपोद्दी टोव्न्’उ

हेरी सलाम कोत्तु जिलम कोत्तु
मनदेर प्लके’उ
हेरी टीनुमारु एअल कोत्तु
पेन्चुनुरा डोसे’उ

ये ल्यृक गिरिक पक्कना पेत्
बेअत गीत लपेत लपेत्

हेरी डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्
डोन्’त स्तोप डन्किङ्
अबा पूनकालु लोअदिङ्

हेरी डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्

अए रजा आज
अए रजा आज आज आज आज

ओने मोरे टिमे प्लेअसे!

आज रजा मजा चेदम्
किरक उन्धी टुने
ये आद एएद येद उन्न
एधे रिङ टोने

अए गिप्पी गिप्पी गप्प गप्प
रोक्क अन्द रोल्ल्
णी पात ठोने पेत्त मोत्तम्
उन्देर कोन्त्रोल्

ये ल्यृक गिरिक पक्कना पेत्
बेअत गीत लपेत लपेत्

हेरी डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्
डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्

हेरी डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्
हेरी डोन्’त स्तोप डन्किङ्
पूनकालु लोअदिङ्

पूनकलु लोअदिङ

Poonakaalu Loading Song Video

2 thoughts on “पूनकलु लोअदिङ Poonakaalu Loading Lyrics in Hindi | Ram Miryala & Roll Rida”

Leave a Comment