पेचा Pecha Lyrics in Hindi | Gur Sidhu, Deepak Dhillon

Here are the full (पेचा) Pecha Lyrics in Hindi. Correct lyrics of the Gur Sidhu, Deepak Dhillon’s Pecha song are now available to read. So, sing your lungs out with Pecha song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Pecha) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Pecha song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title पेचा | Pecha
Singer Gur Sidhu Deepak Dhillon
Lyrics Veet Baljit
Music Gur Sidhu
Music Label Brown Town Music
Stars Gur Sidhu, Deepak Dhillon
Album/Movie Pecha

 

The original ‘Pecha Lyrics‘ from the album – Pecha that has been sung by Gur Sidhu, Deepak Dhillon can be read from below. These song lyrics are written by Lyricist – Veet Baljit.

Pecha Gur Sidhu, Deepak Dhillon Lyrics In Hindi

 

हो सुनेय मैन्
ओह्न कोल रङे रोवेर्’अन्
वे टेरे कोले जीप आ

हो पता लग्गु केह्दि
किह्दे उत्तोन लङ्दि
णी कल डि टरीक आ

कुत्तेयन डे वङु
भोव भोव कर्दे
वे औन्दे टेरे वल्ल णु

णी पता लग्गु
केह्द कन्द उत्ते टङ्द
णी गिददन डि खल्ल णु

णी २-४ मिन्तन डे विच डेख लयि
णी पैरी कौन लित्त्’द

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
उत्तोन लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
णाल लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

ओह टान केह्न्दे ऐवेइन्
सद्द पेछ पै गय
वे कल डे जवाक णाल्

हो किक्रन डे टाह्ने वङु
डेखी पाद्’दे णि
गोली डे खदक णाल्

हो अक्क्लन णु
खा गय गिङले लग्दे
ओह डिक्की चबी जिन्दे टे

हो फिल्तेर्’अन डे वङु
डेख ल सरख णि
किवेइन कित्ते पिन्दे टे

आ चक्क लै ल
टु सबूत सोह्निये
णी क्लेअन चित्त ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
उत्तोन लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
णाल लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

हुगो बोस्स वले बग विच ओह्न णे
वे टुन्ने कर्तूस आ
हो गिन्ती डे रौन्द्’अन णाल्
डेखी कद्द्ना णि ओह्न ड जलूस आ

हो कर्दे आ फिरे
ओह टान पैर पैर टे
हो काल मन्द्रौन्द होवे
खुनी षेहर टे

हो वेखी टेर वीत्
कल्ल हि णबेद ड
णी मस्ल जो णित्त ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
उत्तोन लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
णाल लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

कल्ले डि ओह बद्दृ
बना ण डेन वे
टैनु डूजी डुनिय
वख ण डेन वे

हजे टान किसे टे चलि
है णि टेल णि
ओह्वेइन रङे जत्त्
जिवेइन लङे रैल णि

केह्न्दे ओहो पिन्द विच्
बाहर कर्न
टु षराबी णित्त ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
उत्तोन लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

हो वैलियन डे णाल्
टेर पेछ पै गय
वे डेखुन कौन जित्त ड

हो कुर्ते पजमे
णाल लाके रख्दा णि
मैन वि डेध गिथ ड

Pecha Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

2 thoughts on “पेचा Pecha Lyrics in Hindi | Gur Sidhu, Deepak Dhillon”

Leave a Comment