मस्स मोगुदु Mass Mogudu Lyrics in Hindi | Mano , Ramya behara

(मस्स मोगुदु) Mass Mogudu Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Mass Mogudu” sung by Mano , Ramya behara from album – Veera Simha Reddy on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Mass Mogudu song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title मस्स मोगुदु | Mass Mogudu
Singer Mano, Ramya behara
Lyrics Ramajogayya Sastry
Music Thaman S
Music Label Mano , Ramya behara
Stars Shruti Haasan, ThamanS
Album/Movie Veera Simha Reddy

 

Hindi & English ‘Mass Mogudu Lyrics‘ from the album – Veera Simha Reddy that has been sung by Mano , Ramya behara are down below. The song lyrics have been written by Mano , Ramya behara and the music is the composition of Mano , Ramya behara.

(मस्स मोगुदु ) Mass Mogudu Lyrics

यन्धी रेद्द्री यन्धी रेद्द्य्
याद चूदु णीधे जोरु
ठोदलु गोत्ती हदलगोत्ति
मोगुथान्धी णीधे पेरु

यादनुन्ची ठन्नुकोस्थधो
ठाततीसे णीलो ऊपु
एन्था पोदुगु पोतुगादु
राने लेदु णी डरिदापु

पुतकथोने मन्लो उन्नै
णन्न गारी गेनेस्’ओ गेनेस्’उ
समे तो समे आ कुत ओउत ये
मनकु रेफेरेन्के’उ

णी ढुन्नुदु ढूकुदु
मुत्तदी चेस्थान्धे
णी लागुदु ऊगुदु
णनु अत्तुदिकिस्थान्धे

मस्स मोगुदोचदे
मा मस्स मोगुदोछादे
ये, कोका रैक गप चूसि
गिला गिला गिछादे

अएय्, मस्स मोगुदोचदे
मा मस्स मोगुदोछादे
अरे मूथी मुद्धुल कानुकिछि
मीसम गुछादे

यन्धी रेद्द्री यन्धी रेद्द्य्
याद चूदु णीधे जोरु
ठोदलु गोत्ती हदलगोत्ति
मोगुथान्धी णीधे पेरु

अएरी रङु रङुला रेक्कला गुर्अ्ला
चेङु चेङु णोस्थिने ओ पिल्ल
णी मल्लेपूल कल्लेमिछी णाकिल्ल
मन्ची चेद्द चूसुको मरदल्ला

या, सीमा कत्थी सूपुथोसिग्गुलन्नी डोस्थिवे
सिलुपु लुङी सुत्तुकुन्न सिङम्ला
णा कत्तुबोत्तुथो सहा पुत्तुमछकु भले
पुलकरिन्थलोछे णी ढयवल्ला

हेय्, कुलुकु चूस्थे कुल्लु मनलि
पत्त पगले पोगलु सेगलु
पूल रेक्कलु पुलकिन्चधे
टीरधे गुबुलु

णी मातिकी ढातिकि
बुग्गलु किथकिथले
णा आतकी पोतेक्कुवा
राथिरी रसिकथले ये ये

मस्स मोगुदोचदे
मा मस्स मोगुदोछादे
ये, कोका रैक गप चूसि
गिला गिला गिछादे

अएय्, मस्स मोगुदोचदे
मा मस्स मोगुदोछादे
अरे मूथी मुद्धुल कानुकिछि
मीसम गुछादे

Mass Mogudu Song Video

2 thoughts on “मस्स मोगुदु Mass Mogudu Lyrics in Hindi | Mano , Ramya behara”

Leave a Comment