ಕನ್ನಡ Gillakko Shiva Lyrics in Kannada | Vedha | Mangli

(ಕನ್ನಡ) Gillakko Shiva Lyrics in Kannada:- Check out the full lyrics of the song titled “Gillakko Shiva” sung by Mangli from album – Vedha (Kannada Movie) on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Gillakko Shiva song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Release 2022
Song Title ಕನ್ನಡ | Gillakko Shiva
Lyrics Dr. V. Nagendra Prasad
Singer Mangli
Music Arjun Janya
Music Label Zee Music Company
Stars Shiva Rajkumar
Album/Movie Vedha (Kannada Movie)

 

Hindi & English ‘Gillakko Shiva Lyrics‘ from the 2022 released album that has been sung by Mangli are down below. The song lyrics have been written by Dr. V. Nagendra Prasad and the music is the composition of Arjun Janya.

(ಕನ್ನಡ) Gillakko Shiva Lyrics

ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್
ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ ಗಿಲ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಎಲುಬುಗಳೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಚರುಮಗಳ ಸರ ಸರ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ನರ ನರ ಕತ್ತರಿಸೊ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವ
ಕೆಂಡಗಳೆ ಬೀಳ್ತವವ್ವ
ನೋಡ್ತನವ್ವ ಕೈಲಾಸವ
ಮುಷ್ಟಿ ಬೀಸಿ ಶಿವ ಶಿವಾ
ಕೊಡ್ತನವ್ವ ಕವ ತವ
ಮೂಳೆಗಳು ಹಾರ ಶಿವ
ಕೊಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಬಾಸುಂಡೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ
ನೆತ್ತರು ಚಿಮ್ಮೋದೆ ಇಲ್ಲ
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಗೂಸನ ಕೊಡ್ತೋನೆ ಈರ್ತಾನೆ ನಿಲ್ಸಂದ್ರು
ನಿಲ್ಸೋದೆ ಇಲ್ಲ
ಜ್ವರ ಬರೋ ತಂಕ ಬಿಡ್ದೆ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಯಾವನೊ ಇವ್ನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಏಳೇಳು ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ ಗಿಲ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ
ಗಿಲಗಿಲ ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೊ

Gillakko Shiva Song Video

1 thought on “ಕನ್ನಡ Gillakko Shiva Lyrics in Kannada | Vedha | Mangli”

Leave a Comment