एमोने Emone Lyrics in Hindi | Vijai bulganin & Aditi bhavaraju

(एमोने) Emone Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Emone” sung by Vijai bulganin & Aditi bhavaraju from album – Emone on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Emone song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title एमोने | Emone
Singer Vijai bulganin Aditi bhavaraju
Lyrics Suresh Banisetti
Music VIJAI BULGANIN
Music Label Deepthisunaina
Stars Deepthi Sunaina , Vishal
Album/Movie Emone

 

Hindi & English ‘Emone Lyrics‘ from the album – Emone that has been sung by Vijai bulganin & Aditi bhavaraju are down below. The song lyrics have been written by Vijai bulganin & Aditi bhavaraju and the music is the composition of Vijai bulganin & Aditi bhavaraju.

(एमोने ) Emone Lyrics

उन्दिपो उन्दिपो उन्दिपोवे
गुन्देलो चप्पुदै णाथो
उन्दिपो उन्दिपो उन्दिपोवे
ऊपिरै वेछगा णालो

अन्दमैन एधो लोकम्
अन्धुथोन्दी णीथो उन्ते
अन्थुलेनी एधो मैकम्
आगमन्न आगनन्तोन्धे

पत्तसै पेले प्रेमलो
मतशै पोया मत्थुलो
पराके कम्मे हायिलो
पथङै एगिरा णिङिलो

लले लले, ललेललेलले लल्लल्ला ला
कोला कल्लथोती चम्पके पिल्ल
लले लले, ललेललेलले लल्लल्ला ला
वेल वेल ऊहल्लोना मुन्चके पिल्ला

णिन्नु ठप्प णन्नु णेनु गुर्थुपेत्तुकोने
एन्दुकिन्था इश्तमन्ते एमोने एमोने
फेणीकुन्नत्ते णालो कूद इश्तम उन्न अन्ते
उन्नपातु चेप्पमन्ते एमोले एमोले

प्रथी माते टीयनी वरमे
प्रथी चूपु परवशमे
फेप्रथी माते टीयनी वरमे
प्रथी चूपु परवशमे
वेरु वेरु चेसिपोधु लेम्म
वेरुलाग पत्तुकुन्न प्रेअ प्रेमा प्रेम

लले लले, ललेललेलले लल्लल्ला ला
कोला कल्लथोती चम्पके पिल्ल
लले लले, ललेललेलले लल्लल्ला ला
वेल वेल ऊहल्लोना मुन्चके पिल्ला

फेउन्दिपो उन्दिपो उन्दिपोवा
कन्तिके रेप्पला णाथो
उन्दिपो उन्दिपो उन्दिपोवा
णीदला एप्पुदु णाथो

फेअल्लुकुन्दी एधो बन्धम्
अन्दुकने इन्थानन्दम्
इद्दरिनी कलिपेनु कालम्
मरुवनु जीविथकालम्
पत्तसै पेले प्रेमलो
मतशै पोया मत्थुलो
हतत्थुगा जरिगे ठन्थुलो
अ्आन्थम एन्नी विन्थलो

लला लल, लललललला लल्लल्ला ला
फेचल्ल चल्ल गाले णन्नु ठाकने णीला
लला लल, लललललला लल्लल्ला ला
फेअल्लिबिल्ली अल्लरेधो रेगेने चाला

Emone Song Video

2 thoughts on “एमोने Emone Lyrics in Hindi | Vijai bulganin & Aditi bhavaraju”

Leave a Comment