डोन्त यु नो Don’t You Know Lyrics in Hindi | Amrit Maan

(डोन्त यु क्नोव) Don’t You Know Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Don’t You Know” sung by Amrit Maan from album – Xpensive on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Don’t You Know song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title डोन्त यु क्नोव | Don’t You Know
Singer Amrit Maan
Lyrics Amrit Maan
Music Mxrci
Music Label Speed Records
Stars Akanksha Puri & Amrit Maan
Album/Movie Xpensive

 

Hindi & English ‘Don’t You Know Lyrics‘ from the album – Xpensive that has been sung by Amrit Maan are down below. The song lyrics have been written by Amrit Maan and the music is the composition of Amrit Maan.

(डोन्त यु नो ) Don’t You Know Lyrics

णि सद्दे बारे जान्दी अए कि णख्रो
अगे २६ पर्छे आ २० णख्रो
गर्मी च हुन्ने आ पहादन विचa णि
आज टेर लग्गु ओथे जी णख्रो
आज टेर लग्गु ओथे जी णख्रो

णी खादी जदोन मित्रन णे काली हुन्दी अए
ओह्दोन किथे मित्रन णु काली हुन्दी अए
गद्दी फिर मिथिये मनली हुन्दी अए
डारु णाल जुल्क फ्री णख्रो

डेख लै णि डेल्ही टक रौले जत्तन डे
उत्तोन आ मुकद्दर बरोले जत्तन डे
डिन्ने बिल्लो १०० १०० डन्द मार डिन्ने आ
डेख लै णि पुम्प किद्दन डौले जत्त डे

हो मर्दी मन्दीर यारोन णख्रो षौकीन टे
ओह्दे पिछे ख गयी टान हि डब्बे प्रोतेइन डे
कल फकेटिमे चक्के गये ण हसीन डे
मैन सिगा णन्के टे ओह सि हल्लोवीन टे

णी सानु पता केदे किन्ने जोग्ग मिथिये
चहे होवे सुर्री चहे मोग्ग मिथिये
चित्त कित्त मिनुते’अन विच कोगा मिथिये
मान मुह्रे खद्’दा अए कि णख्रो

णी सद्दे बारे जान्दी अए कि णख्रो
अगे २६ पर्छे आ २० णख्रो
गर्मी च हुन्ने आ पहादन विच णि
आज टेर लग्गु ओथे जी णख्रो

णद्दी बने ण पसन्द जि हर एक डि
मथ सिदे आले षीशे विचोन टेक डि
टे गेह्दी लावे जान जान के
टे गेह्दी लावे जान जान के

हो जत्त बनेय ड्रेअ हर णार ड
णाल कर्के फ्ल्यिङ णहिओ चाद ड
टे लब्भी अए टु छन छन के
णी लब्भी अए टु छन छन के । ।

हो वद्दियन णे गद्दियन्
टे छोते छोते णुम्बेर आ
मेह्ङा होय टोला जेह्द
छक्दे फतन्दर आ

अद्धे टान पुन्जब्
हर्यने टोन बेलोङ णे
अद्धे पक्के यार्
अद्धे पत्तु अन्दर आ

णी अ्बरन टे चादी रख्दे आ गुद्दियन्
जचन स्नेअकेर्’अन णाल बिल्लो हूदियन्
पौन्दे डेख पत्तन उत्ते मोर लुद्दियन्
बन्दे १२ अस्ले आ ३० णख्रो
बन्दे १२ अस्ले आ ३० णख्रो

णी सद्दे बारे जान्दी अए कि णख्रो
अगे २६ पर्छे आ २० णख्रो
गर्मी च हुन्ने आ पहादन विच णि
आज टेर लग्गु ओथे जी णख्रो । ।

Don’t You Know Song Video

2 thoughts on “डोन्त यु नो Don’t You Know Lyrics in Hindi | Amrit Maan”

Leave a Comment